Toestemming in concept voor TAQA om meer gas op te slaan in Gasopslag Bergermeer

De inloopbijeenkomst die was gepland op 18 maart is geannuleerd wegens het coronavirus. Voor vragen aan TAQA over dit project kunt u e-mailen naar informatielijn@taqaglobal.com

TAQA heeft in 2018 een aanvraag gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om meer gas op te mogen slaan in Gasopslag Bergermeer. TAQA wil de mogelijkheid hebben om de maximale gemiddelde reservoirdruk in Gasopslag Bergermeer te kunnen verhogen van de huidige toegestane 133 bar naar 150 bar wanneer er een grotere vraag naar opslagcapaciteit is.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft deze aanvraag in 2019 voorgelegd voor advies aan onder andere de gemeenten Bergen en Alkmaar, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. Na afweging van alle adviezen, onderzoeken en rapporten wil de minister nu instemmen met de aanvraag van TAQA. Voordat hij deze beslissing definitief neemt, is er de mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze in te dienen. 

Van 2 maart 2020 tot en met 14 april 2020 liggen de ontwerp-(instemmings)besluiten en de onderliggende stukken ter inzage op de volgende locaties:

• Gemeentehuis Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar

• Stadskantoor Alkmaar, Mallegatsplein 10 te Alkmaar

• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Alle stukken zijn ook digitaal beschikbaar op http://www.nlog.nl/opslag-en-opslagplannen-ter-inzage

Waarom meer gas opslaan in Gasopslag Bergermeer?

Gasopslag Bergermeer slaat op dit moment minder gas op dan waarvoor hij ontworpen is. De opslag wordt dus onderbenut. Met een uitbreiding van de opslagcapaciteit kan TAQA efficiënter gebruik maken van de installaties.

Naast dit economisch voordeel heeft deze uitbreiding ook een maatschappelijke reden: Nederland moet overschakelen op meer duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Deze zijn niet altijd beschikbaar. Gas is een goede energiebron om te kunnen voorzien in ‘back-up’ energie (wanneer gas wordt gebruikt in gasgestookte electriciteitscentrales). Dit gas moet dan wel te allen tijde als reservebron beschikbaar zijn tot het nodig is. Daar is een opslag heel geschikt voor. De rol die een opslag op deze manier speelt zal in de toekomst verder toenemen.

Ook is er behoefte aan leveringszekerheid van aardgas in een tijd waarin Nederland steeds meer gas gaat importeren om in de komende decennia aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Gasopslagen zijn dan nodig om het geïmporteerde gas op te slaan.

Gevolgen van meer gas in de gasopslag

Omwonenden zullen er niets van merken wanneer TAQA meer gas zou opslaan. We hoeven de installatie niet te verbouwen—die is al ontworpen om de extra hoeveelheid gas te kunnen verwerken.

Studies en berekeningen die door Staatstoezicht op de Mijnen en andere experts (zoals de Technische commissie bodembeweging, de Mijnraad en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) zijn beoordeeld laten zien dat het risico op bevingen niet verandert. De toename in bodembeweging als gevolg van de drukverhoging is beperkt tot twee millimeter. Ook is gekeken naar zaken als luchtemissies, geluid, grond- en oppervlaktewater, verkeer en natuur en ecologie. Hier zijn geen extra nadelige gevolgen voor het milieu ten opzichte van de huidige operatie.

Meer informatie
Hoe ziet de vergunningsprocedure eruit die TAQA moet doorlopen? Ga naar Vergunningsprocedure 150 bar in beeld.

Hoe zit het met bevingen en bodembeweging rondom de Gasopslag Bergermeer door de jaren heen? Bekijk de animatie en de Infographic Gasopslag Bergermeer.

Ga naar de pagina Links & Downloads voor aanvullende documentatie over de 150 bar aanvraag.

Omwonenden zullen er niets van merken wanneer TAQA meer gas zou opslaan. De installatie is al ontworpen om de extra hoeveelheid gas te kunnen verwerken. (Foto Paul Apeldoorn)