TAQA en lokale agrariërs ontwikkelen samen nieuw weidevogelleefgebied Bergen

Energiebedrijf TAQA gaat samen met drie lokale agrariërs een nieuw weidevogelleefgebied in Bergen ontwikkelen. In september kocht het bedrijf (samen met partner Energie Beheer Nederland) 24 hectare grasland aan de Kolonel Sneepweg in Bergen. Deze aankoop was de laatste van een aantal natuurcompensatieafspraken die in 2011 gemaakt waren tussen TAQA en de Provincie Noord-Holland in het kader van het Rijksinpassingsplan voor de aanleg van de Gasopslag Bergermeer.

Het perceel aan de Kolonel Sneepweg (direct ten zuiden van het terrein van het Ministerie van Defensie) was al wel áángewezen om natuur te worden binnen het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden (het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland), maar van een echte realisatie van natuur op dit terrein was nog geen sprake. De drie boeren en TAQA hebben nu concrete afspraken gemaakt om dat gebied te ontwikkelen naar natuur – met als focus weidevogelgebied.

Om de condities zo optimaal mogelijk te maken voor weidevogels zal bijvoorbeeld de grond bemest worden met ruige stalmest en mag er niet gemaaid worden in het broedseizoen. De boeren kunnen buiten het broedseizoen een afgesproken aantal stuks vee laten grazen. Activiteiten die leiden tot veel verkeer op of rondom het perceel zijn niet toegestaan.

Hanneke de Vries van TAQA was betrokken bij de aankoop van het gebied en heeft de afspraken gemaakt met de boeren: “Vanuit TAQA vinden wij het belangrijk dat dit gebied in de gemeente Bergen ligt omdat de belangrijkste natuureffecten van de bouw hier ook plaatsvonden. Ik ben verheugd dat we met meerdere boeren uit de omgeving afspraken hebben kunnen maken om dit gebied samen te ontwikkelen.” 

TAQA heeft zijn plannen voorgelegd aan het Groen Platform Bergen, het samenwerkingsverband van diverse milieuorganisaties, en Natuurmonumenten. Afgevaardigden van deze organisaties hebben tijdens en na de bouw van de gasopslag geregeld overleg gehad met TAQA over natuurmaatregelen in natuurgebied de Loterijlanden in Bergen. Daarnaast was TAQA bereid om, op verzoek van de natuurorganisaties, 30 ha land aan te kopen voor de aanleg van nieuw natuurgebied.

Cor Barten van het Groen Platform Bergen laat weten dat de verenigingen blij zijn dat het gebied er nu gekomen is: “Het lijkt een belangrijke stap in de richting van een natuurnetwerk in het open polderlandschap tussen Alkmaar en de Voert bij Bergen. We zijn blij met deze ontwikkeling en zullen de voortgang aandachtig blijven volgen.

TAQA is eigenaar van het gebied voor tenminste 12 jaar. Het gebied blijft ook daarna permanent zijn bestemming als natuurgebied behouden.

Het land aan de Kolonel Sneepweg in Bergen dat TAQA heeft gekocht