TAQA en EBN ontwikkelen weidevogelleefgebied als onderdeel natuurcompensatie bouw Gasopslag Bergermeer

De gemeente Bergen is straks een weidevogelleefgebied rijker. Vierentwintig hectare grasland in Bergen is aangekocht door Energiebedrijf TAQA en Energie Beheer Nederland (EBN), samen eigenaar van de Gasopslag Bergermeer in de regio Alkmaar/Bergen, met als doel er een weidevogelleefgebied te realiseren. De aankoop is de laatste van een aantal natuurcompensatieafspraken die in 2011 gemaakt zijn tussen de bedrijven en de Provincie Noord-Holland in het kader van het Rijksinpassingsplan voor de aanleg van de gasopslag.

Het perceel aan de Kolonel Sneepweg (direct ten zuiden van het terrein van het Ministerie van Defensie) wordt toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland, het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Op papier was het gebied al opgenomen in het netwerk maar deze ambitie was tot op heden niet gerealiseerd en het perceel de facto een stuk grasland. TAQA gaat dat nu ontwikkelen naar natuur – met als focus weidevogelgebied.

Om de condities zo optimaal mogelijk te maken voor weidevogels zal bijvoorbeeld de grond bemest worden met ruige stalmest en mag er niet gemaaid worden in het broedseizoen.

Volgens René Zwanepol, managing director van TAQA, over de aankoop: “Voorafgaand aan de bouw van de opslag zijn er afspraken gemaakt over de meest milieuvriendelijke manier om het project te realiseren. En hoe de destijds resterende verwachte verstoring van flora en fauna in de Bergermeerpolder moest worden gecompenseerd. De aankoop van grond en dat vervolgens 12 jaar te beheren als weidevogelleefgebied hoorde ook bij die afspraken. Vanuit TAQA vinden wij het belangrijk dat dit gebied in de gemeente Bergen ligt omdat de belangrijkste natuureffecten van de bouw hier ook plaatsvonden.” 

Gedeputeerde Esther Rommel van de Provincie Noord-Holland: “Ik ben blij dat we door deze ingeloste belofte bijna 24 hectare kunnen toevoegen aan het Natuurnetwerk Nederland in Noord-Holland. TAQA en EBN zijn bereid geweest om meer natuur aan te kopen dan wettelijk noodzakelijk was. Ik hoop dat andere marktpartijen dit voorbeeld zullen volgen.”

Volgens de gemaakte afspraken zou het te compenseren gebied 30 hectare groot moeten zijn. Omdat een gebied van dergelijke afmeting niet binnen de gemeente Bergen beschikbaar was, worden het 24 hectare. De overige 6 hectare worden gecompenseerd door een financiële bijdrage aan natuurontwikkeling in de Weidse Polders in de gemeente Castricum.

Het perceel aan de Kolonel Sneepweg in Bergen