Reactie TAQA op berichtgeving over brandbrief gemeenten over gaswinning kleine velden

Vandaag, vrijdag 6 september 2019, verschenen er in diverse media artikelen (bijvoorbeeld door NOS en Trouw) naar aanleiding van een brandbrief van gemeenten aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat waarin zij hun zorg uiten over het ‘versneld leegpompen van kleine gasvelden’. De brief is een initiatief van de gemeente Bergen in Noord-Holland. De wethouder van Bergen, Klaas Valkering, doet een aantal uitspraken die specifiek betrekking hebben op de ‘Bergen’ en ‘Groet’ gasvelden van TAQA in zijn gemeente. Deze uitspraken bevatten diverse onjuistheden. TAQA hecht eraan om op deze uitspraken te reageren om onnodige onrust te voorkomen.

De overheid legt de prioriteit bij een zo snel mogelijke overgang naar duurzame energie. Echter, zolang en in zoverre dat nodig is om tegemoet te komen aan de Nederlandse gasvraag, wil het kabinet in dat kader gas winnen in eigen land, waar en voor zover dit veilig kan voor bewoners en omgeving.

In deze afbouwfase heeft voor de overheid gaswinning uit de kleine velden de voorkeur boven gasimport: dit is beter voor het klimaat, de economie en het maakt ons minder afhankelijk van gaslevering uit het buitenland (leveringszekerheid).

De winning uit het Bergen- en Groetveld in de gemeente Bergen vindt al plaats sinds de jaren ’70. Het gaat hier dus niet om een nieuwe activiteit of nieuwe vergunning zoals in de media werd gesteld. De winning is juist in de laatste fase beland—TAQA verwacht haar activiteiten in deze velden in 2024 te stoppen. Tot die tijd verwachten wij uit de velden in de gemeente Bergen nog 133 miljoen m³ te winnen (in tegenstelling tot de 300 miljoen m³ die de heer Valkering op Twitter vermeldde).

Van versnelde gaswinning, zoals de wethouder stelt, is geen sprake. De winningsprognoses hebben wij al in 2016 aan het ministerie afgegeven voor de jaren die nog resten. Deze laten een dalende trend zien. Wij zijn volgens onze vergunning aan deze prognoses gebonden en kunnen niet zomaar ‘de kraan verder opendraaien’.

Voor het Bergen- en Groetveld is berekend dat de zwaarste beving die zich hier zou kunnen voordoen een maximale kracht zou hebben van magnitude 4. De kans dat zo’n beving zich daadwerkelijk voordoet wordt door experts vergeleken met de kans op het winnen van de jackpot in de Staatsloterij wanneer je tien jaar meespeelt. Dit is dus een zeer kleine kans.

Het KNMI heeft tijdens meer dan 40 jaar gaswinning in het Groetveld geen bevingen geregistreerd. In het Bergenveld is in 2001 een beving geweest met een kracht van 2,7 op de Schaal van Richter. Sinds die tijd zijn geen voelbare trillingen meer geconstateerd in de velden van Groet en Bergen.

We betreuren het dat met de berichtgeving in de media bewoners van Bergen onnodig bezorgd worden gemaakt. Dat is gezien de feiten niet nodig maar vanuit het oogpunt van transparante en verantwoorde communicatie ook onwenselijk.  Mochten er vragen zijn over dit onderwerp dan kan men terecht bij TAQA via informatielijn@taqaglobal.com.